laren de brink

DISCLAIMER

Hoewel we er alles aan doen om deze website te voorzien van de juiste en actuele informatie en verwijzingen te maken naar relevante externe bronnen, zijn we er ons van bewust dat er toch foutjes in kunnen sluipen of dat de tijd ons heeft ingehaald. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig nadeel dat zich naar aanleiding van het gebruik van deze website kan voordoen.

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Bijzonder Laren. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Bijzonder Laren. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Bijzondere Laren met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Bijzonder Laren behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Stichting Bijzonder Laren alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Bijzonder Laren niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stichting Bijzoder Laren, welke geen eigendom zijn van Stichting Bijzonder Laren, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Bijzonder Laren. Hoewel Stichting Bijzonder Laren uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Bijzonder Laren worden onderhouden wordt afgewezen. Stichting Bijzonder Laren sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor vragen over de website of voor het melden van foutieve of verouderde informatie kunt u een bericht sturen naar [email protected].